کاربران جدید

اگر هنوز شناسه یکتای دانشگاه تهران را ندارید می توانید جهت دریافت به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://utid.ut.ac.ir

البته تا زمان دریافت اکانت رایانامه دانشگاه می‌توانید از هر آدرس رایانامه دیگری که در اختیار دارید با آدرس رایانامه its3@ut.ac.ir مکاتبه نموده و درخواست خود را اعلام نمایید.

جهت رسیدگی به درخواست لازم است اطلاعات زیر را در ایمیل ارسالی ارائه نمایید:

نام و نام خانوادگی - نام پردیس / دانشکده / مرکز - نام سامانه یا خدمت مورد نظر- اطلاعات تماس - تشریح کامل و شفاف درخواست