دسترسی واحد های دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه آمادگی دارد تا با اعلام درخواست از طرف واحدهای مختلف دانشگاه (پردیس / دانشکده / مراکز و...), دسترسی سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات را برای ایشان ایجاد نماید تا بتوانند درخواست‌های مربوط به واحد خود را با استفاده از این سامانه ثبت و پیگیری نمایند. همچنین مدیران واحد می‌توانند با استفاده از گزارش‌های ایجاد شده از سامانه, میزان درخواست‌های ارسالی, میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌ها, چالش‌های موجود و... را در واحد خود پایش نمایند.

روش ایجاد دسترسی:

برای ایجاد دسترسی لازم است نامه‌ای از طریق سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با امضای رئیس واحد مبنی بر درخواست ایجاد دسترسی سامانه پشتیبانی برای ریاست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه ارسال شود.